Общи условия

Точка 1.

Определения.

Платформа – Платформа за ползване, срещу заплащане или безплатно, на услуги по онлайн управление на етажната собственост, състояща се от интернет сайт на адрес www.komshi.bg и уеб базирано приложение. Платформата е разработена и поддържана от КОМШИ ЕООД и предоставя възможност за улеснен достъп, плащане онлайн на сметки, връзка и сключване на договори от разстояние между Клиенти и Доставчици.

КОМШИ ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност „КОМШИ ЕООД”, ЕИК 205566164, със седалище и адрес на управление град София 1592, ж.к. Дружба, бл.83, вх. В, ет. 7, ап.66 и Адрес за кореспонденция: София 1729, бул. Александър Малинов № 23, ет. 3, офис 7, Търговски център “Сити Пойнт”, представлявано от управителя Георги Иванов Кирчев, електронна поща: [email protected].

Клиенти - сгради в режим на Етажна собственост, отделен вход от сграда и сгради в режим на Етажна собственост, находящи се в жилищен комплекс от затворен тип, които са сключили индивидуален договор за ползване на Платформата, чрез упълномощен представител.

Потребител - физически лица (собственици или ползватели в етажната собственост), които желаят да ползват услугите, предоставяни чрез Платформата. Потребители могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица.

Доставчик на услуги (наричан за кратко „доставчик“) – Физически и юридически лица, регистрирани в платформата, които предоставят различни видове Обслужващи дейности.

Профил на Клиента – индивидуализиран профил на Клиента в Платформата, който позволява на отделните Потребители да ползват услугите на КОМШИ ЕООД и да управляват профила на Клиента. Платформата предполага наличието и използването на два вида акаунти.

Акаунт – форма за предоставяне на персонализиран достъп до профила на Клиента. Броят на предоставените акаунти е неограничен и не зависи от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост.

Домоуправителски акаунт – акаунт, който е предоставен на физическите лица, избрани от Общото събрание на собствениците/ползвателите в етажната собственост физически лица, които действат в качеството си на управител и/или членове на управителски съвет (наричани по-долу за краткост „домоуправители“), съгласно разпоредбите на ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост). Домоуправителския акаунт е с разширени функции (предоставяне, промяна и изтриване на информация относно етажната собственост, добавяне на фактури, извършване на разплащания и др.). Потребителите с домоуправителски акаунти са лицата, които имат право да извършват валидни и обвързващи волеизявления от името на Клиента.

Стандартен акаунт – акаунт, предоставен на всеки собственик/ползвател в етажната собственост, който желае да ползва Платформата.

Демо акаунт – акаунт, за свободен и безплатен достъп до Платформата, единствено за запознаване с нейните функционалности.   

Клиентска сметка („Каса Онлайн“) – виртуална сметка на Клиента, която се захранва с парични средства на Клиента и се поддържа и управлява от КОМШИ ЕООД и се използва за онлайн разплащане на задължения.

“Каса Кеш” - функционалност на приложението, която дава възможност домоуправителите да водят отчетност на паричните средства на етажната собственост, които са натрупани и се съхраняват от самите домоуправители/касиер и са на разположение извън “Каса Онлайн”. Поддържането на “Каса Кеш” е опция на приложението и няма задължителен характер, единствено е предоставена за улеснение при воденето на отчетност и прозрачност от домоуправителите.

Услуги – платени/безплатни услуги, в зависимост от избрания план, даващи възможност за онлайн/дистанционно управление на етажната собственост, предоставяни от КОМШИ ЕООД чрез Платформата. Услугите представляват осигуряване на персонален достъп, информация за всички сметки, плащания и документация, възможност за подаване на сигнали, плащане онлайн чрез Epay, по банков път или в брой чрез EasyPay и др.

Обслужващи услуги – ремонтни и сервизни дейности, професионални почистващи и снегопочистващи услуги, услуги по обезпаразитяване, поддръжка на асансьорни уредби, както и други услуги, предоставяни от трети страни, а именно: доставчик на услуги, регистрирани и ползващи Платформата, с които Комщи има сключени договори за сътрудничество. КОМШИ ЕООД е посредник при осъществяването на улеснен и бърз достъп до тези услуги, които Клиентите заявяват чрез Платформата.

Такса вход – месечна вноска за заплащане на разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата определена и дължима по реда на чл. 51 от Закон за управление на етажната собственост."Разходи за управление и поддържане" са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.

Месечен абонамент – месечна вноска за ползване на услугите предоставени чрез Платформата, дължим от Клиента на КОМШИ ЕООД, изчислен индивидуално за всеки Клиент, в зависимост от броя на самостоятелните обекти в сградата в режим на етажна собственост.

Общи условия – настоящите общи условия на Платформата. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуги, които се предоставят от КОМШИ ЕООД на Клиента срещу заплащане. Общите условия уреждат правата и задълженията на Клиентите, на Потребителите и посетителите на Платформата. Страни по договора са КОМШИ ЕООД и Клиентът, чрез упълномощените си представители. Потребителите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Платформата. Потребителят, съответно посетителят на портала, заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя/посетителя/Клиента на Платформата представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя с домоуправителски акаунт по заявка и/или ползване на услугите представлява електронно волеизявление, че сключва договор за услуга, която се предоставя от КОМШИ ЕООД на Клиента срещу заплащане или безплатно, в зависимост от избрания план.

Със сключването на договора, Клиентът, чрез упълномощения си представител и Потребителите приемат съдържанието на Общите условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на ЗУЕС.

За неуговорените случаи в тези Общи условия и понятия се прилага Законът за Задълженията и Договорите (ЗЗД), Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) и законодателството на Република България.

Недействителността на отделни текстове от тези Общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

КОМШИ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до Клиентите.

Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в Общите условия, които ще бъдат публикувани на интернет сайта. КОМШИ ЕООД е длъжен да уведоми, по подходящ начин, Потребителите за промени в настоящите Общи условия.

КОМШИ ЕООД не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от КОМШИ ЕООД.

Точка 2.

Ползване на платформата.

Достъпът до Платформата е свободен и за запознаване с Платформата е предвиден демо акаунт, но за ползване на пълния пакет от услугите на КОМШИ ЕООД се изисква сключване на индивидуален договор, създаване на Профил на Клиента и регистрация на индивидуални акаунти на Потребителите.

Платформата предоставя възможност за ползване на услугите на КОМШИ ЕООД, посредством два вида Плана:

1.

План „Старт“:

-

Посредством този план Потребителите получават напълно безплатен достъп до ограничен брой функционалности на Платформата, а именно: един брой домоуправителски акаунт, неограничен брой стандартни акаунти, достъп до функционалност „Каса кеш“, както и възможност за изпращане на сигнали и бърза връзка с подизпълнители, които предоставят различни дейности по подръжка на етажната собственост. 

-

За ползването на План „Старт“ е необходима единствено регистрация на съответната етажна собственост, съгласно посочените в Платформата инструкции, съгласие с настоящите Общи условия и Политика за поверителност.

-

Ползването на План „Старт“ не е ограничено от определен срок, то е безсрочно.

-

Всеки Потребител/Клиент може да прекрати ползването на услугата бързо и лесно. Нужно е единствено да се изпрати уведомителен имейл за прекратяване позлването на услугата.

2.

План „Про“:

-

Предоставя платен достъп до всички функционалности на Платформата, а именно: неограничен брой домоуправителски акаунти, неограничен брой стандартни акаунти, достъп и използване на функционалност Клиентска сметка („Каса Онлайн“) и „Каса Кеш“, възможност за захранване на Клиентска сметка и плащане на задължения посредством EasyPay/ePay,  изпращане на сигнали до фирми, достъп до документация и консултантски услуги по въпроси, касаещи Закон за управление на етажната собственост.

-

За ползване на План „Про“ е необходимо сключването на договор (“регистрация на вход”) с КОМШИ ЕООД, за което Потребителите е нужно да следват инструкциите на Платформата, както и съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност. Подробно описание на начина за сключване на договора и регистрация на Клиент с платен достъп е представено в точка 3 от настоящите Общи условия.

-

Ползването на План „Про“ може да бъде срочно или безсрочно.

-

Договорът може да бъде прекратен незабавно от Клиента/Потребителя с едностранно известие до КОМШИ ЕООД.

Ползването на услуги по План “Старт” е напълно безплатно и Клиентът не дължи на КОМШИ ЕООД заплащане на месечен абонамент или на каквито и да било други такси.Моля, да имате предвид, че по надолу в настоящите Общи условия за “платени услуги”, се считат единствено услугите предоставяни по План “Про”За подробно запознаване с План „Старт“ и План „Про“, можете да използвате този линк: https://komshi.bg/ceni.html.

Точка 3.

Сключване на договор - План "Про". Управление на профил на клиента. Регистрация на потребители.

Следвайки инструкциите на Платформата, ще намерите приложение № 1 „Бланка на Протокол от Общо събрание на етажната собственост“. Предоставената бланка има за цел улеснение при съставянето на протокол от Общото събрание на етажната собственост. Приложенията не са задължителни, предоставени са за улеснение.

За подаване на заявка за сключване на договор (“регистрация на вход” по План “Про”), трябва да следвате инструкциите на Платформата.
За валидното сключване на действащ между Клиента и КОМШИ ЕООД договор, е необходимо провеждането на Общо събрание на собствениците/ползвателите в етажната собственост, на което да се вземат следните решения:
1.
Сключване на договор при Общи условия за предоставяне на платени услуги (Пакет/План „Про“) чрез онлайн Платформата komshi.bg - собственост на „КОМШИ” ЕООД;
2.
Избор на лице, което да представлява етажната собственост при сключване на договора.
3.
Определяне и приемане на общия размер на месечния абонамент дължим на „КОМШИ” ЕООД от етажната собственост, за предоставяните чрез Платформата услуги в зависимост от общия брой на самостоятелните обекти в етажната собственост. Месечният абонамент се определя в зависимост от общия брой на самостоятелните обекти в етажната собственост.
4.
Определяне на броя домоуправителски акаунти, съответно лицата, които ще притежават такива акаунти. Лицата, които могат да притежават домоуправителски акаунти, са такива които изпълняват управителски функции в етажната собственост, съгласно разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост.
5.
Запознаване с и обсъждане на Политиката за защита на лични данни на „КОМШИ” ЕООД и предоставяне на съгласие за обработване на лични данни.
Свикването на Общо събрание и вземане на решенията по предходната точка се извършва на основание чл. 11, ал. 1, точка 5 от Закон за управление на етажната собственост, за което се съставя Протокол с взетите решения.
За сключването на валиден договор (“регистрация на вход” по План “Про”), не е нужно Протоколът от Общото събрание да бъде изпратен на КОМШИ ЕООД.
КОМШИ ЕООД може допълнително да поиска от съответния Клиент да представи съответния проткол. В този случай, Клиентът е длъжен да изпрати протокола в срок до 3 работни дни.
След приемане на решения и изготвяне на Протокол за това, управителят избран от Етажната собственост пристъпва към “регистрация на входа”, като въведе съответните данни, посочени във формата за попълване и следва да приеме настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, с което се счита, че е направил волеизявление за сключване на договор по електронен път.
В срок до 3 работни дни от получаване на заявката, КОМШИ ЕООД предоставя достъп до Профил на Клиента, връща имейл на лицето заявило сключването на договора, с линк за активация на домоуправителски акаунт и потвърждение за сключен договор. В потвърждението са посочени основните параметри на договора – цена на договора (месечен абонамент), брой домоуправителски акаунти, данни за страните по договора, срок и влизане в сила на договора. Договорът е безсрочен и продължава докато Профилът на Клиента е активен и не е изпратено уведомление за прекратяване. Договорът може да бъде прекратен едностранно и незабавно от Клиента, по реда на Точка 12, по-долу, по всяко време.
Договорът влиза в сила считано от датата на активация на домоуправителски акаунт.
Домоуправителският акаунт следва да бъде активиран в срок от 10 работни дни от получаване на линка за активация. В случай, че акаунтът не бъде активиран в този срок, е необходимо да се направи нова заявка за сключване на договор.
Незабавно след активацията на домоуправителски акаунт, домоуправителите следва да въведат електронен адрес на лицата – собственици в етажната собственост, които са заявили желание да ползват Платформата. С въвеждането на валиден, съществуващ електронен адрес, КОМШИ ЕООД автоматично изпраща електронно съобщение за активация на акаунтите на съответните Потребители, чиито електронни адреси са въведени от домоуправителите.
След активация на домоуправителски акаунт, пълния списък от услуги на Платформата стават достъпни и активни.
Само и единствено след активация на акаунта (потребителски или домоуправителски), услугите на Платформата стават достъпни за съответния Потребител.
При активация на акаунта си, всеки Потребител, следва да се запознае с настоящите общи условия и Политиката за защита на личните данни, както и да декларира, че се е запознал с тях, приема ги и дава съгласие за обработването на личните му данни. В случай, че съответното лице не приеме Общите условия и Политиката за защита на лични данни, то Комши няма да има законово основание да продължи обработването на данните на съответното лице, съответно да му предостави услугите чрез Платформата.
С извършване на регистрацията се счита, че Потребителят е приел настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни.
С извършване на регистрацията всеки потребител декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

Точка 4.

"Домова книга". Управление на информацията в профила на клиента.

Данните в профила на Клиента се попълват, актуализират, изменят или премахват единствено от Потребители с домоуправителски акаунти.
Данните в опция „Домова книга“ се въвеждат от домоуправителите. 
Всяко вписване, промяна или премахване на информация в „Домовата книга“, домоуправителите са длъжни да правят съобразно информацията и данните в „Книгата на етажната собственост“, посочена в чл. 7 от Закон за управление на етажната собственост („ЗУЕС“).
Воденето на Домова книга в Платформата, не изключва задължението за водене на Книга на етажната собственост по реда на чл. 7 от ЗУЕС. 
Домоуправителите носят отговорност за вярно попълнена информация.
Потребителят с домоуправителски акаунт изцяло носи отговорността за въведената, актуализирана или изтрита информация за Клиента.
Потребителите с домоуправителски акаунти са длъжни незабавно да уведомят КОМШИ ЕООД, при промяна на лицата, изпълняващи домоуправителски функции в етажната собственост, за да може КОМШИ ЕООД в подходящ срок да направи съответните промени в акаунтите на лицата с домоуправителски функции. 
Промени в домоуправителските акаунти означава, че КОМШИ ЕООД ще ограничи действията на досегашния домоуправителски акаунт, респективно ще разшири функциите на потребителския акаунт на новоизбраното лице, на което са предоставени управителски функции от Общото събрание на етажната собственост. 
Уведомлението за такива промени се удостоверява пред КОМШИ ЕООД с Протокол от Общото събрание за вземане на решения относно управлението. Уведомлението се  изпраща по електронен път на имейл [email protected].
До момента на валидно изпратено уведомление за промяна в управлението на етажната собственост и съответната промяна в акаунтите, домоуправителските функции в Платформата се изпълняват от все още действащите домоуправителски акаунти. Отговорността за предприемане на действия по управление на етажната собственост чрез Платформата от лице, лишено от управителски функции се носи изцяло от това лице. 

Точка 5.

Клиентска сметка ("Каса Онлайн").

Клиентската сметка („Каса Онлайн“) е функционалност на приложението и представлява виртуална сметка със средства на Клиента, която се управлява от КОМШИ ЕООД и служи за разплащане на текущи задължения на Клиента, при спазване на пълна отчетност от страна на КОМШИ ЕООД.
Всеки Клиент, при сключването на договора и след активация на Профила на Клиента има възможност да захранва Клиентската сметка. Клиентът няма задължение да поддържа наличност в сметката. За собствено улеснение при онлайн разплащане на задължения, Клиентът може да поддържа в Клиентската си сметка („Каса Онлайн“) наличието на определена парична сума.
КОМШИ ЕООД се задължава да осигури непрекъснат достъп на всички Потребители до наличността и движението по клиентската сметка. 
Паричните средства по Клиентската сметка служат за покриване на текущи задължения на Клиента към трети страни, предоставящи комунални услуги или други Обслужващи етажната собственост дейности, както и за задължения към КОМШИ ЕООД.
Сметката може да се захранва чрез директни парични преводи от отделните Потребители, по дължимите от тях такса вход за управление и поддръжка на етажната собственост и месечен абонамент за ползване на Платформата. 
Клиентската сметка може да бъде захранвана периодично или еднократно с определена от Общото събрание на етажната собственост сума, когато се налага плащане на извънредни или допълнителни разходи на етажната собственост. 
Редът и начина на захранване на клиентската сметка по предходната точка, става по решение на общото събрание на етажната собственост. 
Съгласно разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост, сметката може да бъде захранена и едностранно от лицата с домоуправителски акаунти.

Точка 6.

Предоставяне на услугите по "План Про".

6.1. Предоставяне на Услуги от КОМШИ ЕООД

След активация на Профила на Клиента, услугите предоставяни от КОМШИ ЕООД, чрез Платформата стават достъпни и активни.
Услугите, предоставяни от КОМШИ ЕООД чрез Платформата включват възможност за водене на „Домова книга“, прозрачност относно изразходени средства от Клиентската сметка, връзка с различни доставчици и улеснен достъп до Обслужващи услуги с посредничеството на КОМШИ ЕООД, както и управление на разплащания към трети страни, осъществявани от КОМШИ ЕООД и други. 

6.2. Предоставяне на услуга „Плащане на текущи задължения“

За всяко текущо задължение на Клиента, Платформата предвижда две опции за плащане - “Плати Онлайн” и “Плати Кеш”
Едно текущо задължение може да бъде отбелязано като погасено/платено, когато лице/лица с домоуправителски акаунт изберат една от двете опции за плащане.

 Опция “Плати Онлайн”

Основна функционалност на приложението е разплащане на текущи задължения онлайн, чрез Платформата. 
За да може да се използва тази функционалност е необходимо наличие на парични средства в Клиентската сметка. 
Всеки Клиент, чрез Потребител с домоуправителски акаунт може да плаща текущи задължения чрез натискане на бутон „Плати Онлайн“. 
Всеки Потребител с домоуправителски акаунт може да прилага в Профила на Клиента сканирани копия на фактури за текущи задължения, които да бъдат платени посредством Платформата или като въведе съответните данни за плащане в раздел “Фактури”.
За да се извърши валидно плащане е необходимо да се изпрати нареждане за плащане до КОМШИ ЕООД, чрез натискане на бутон „Плати Онлайн“.
Нареждането за плащане, може да стана само относно издадена фактура и приложено сканирано копие на същата, в Профила на Клиента или чрез въведена пълна информация за подлежащото на плащане задължение, както е предложено в съответната опция на Платформата.
Нареждането за плащане не може да бъде направено по-късно от 7 работни дни преди изтичане срока за плащане на задължението.
В случай, че е направено нареждане за плащане извън посочения в предходната точка срок, КОМШИ ЕООД може да не извърши плащането, за което ще уведоми Клиента по подходящ начин.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за неизвършване на плащане по задължения с изтекъл срок за плащане, както и на задължения предоставени за плащане в срок по-кратък от 7 работни дни.

Опция “Плати Кеш”

Тази опция представлява плащане на текущо задължение по всеки друг начин различен от опция “Плати Онлайн”
За по-голяма яснота, “Плати Кеш” е всяко плащане извършено извън Платформата, като например: плащане в брой на каса, директно на доставчика, плащане по банков път и др.
Задължението за плащане и отговорността при избрана опция “Плати Кеш” е изцяло на лицето/лицата с домоуправителски акаунти (управителя/управителите на етажната собственост). В случай, че за едно текущо задължение е избрана опция “Плати Кеш”, Платформата автоматично ще отбележи, че съответното задължение е погасено/платено, тоест че плащането е станало извън Платформата, по начин избран от лицето/лицата с домоуправителски акаунти (управителя/управителите на етажната собственост).
КОМШИ ЕООД не води отчетност за плащания, извършени чрез опцията “Плати Кеш”.
КОМШИ ЕООД не следи дали задължението е платено, в какъв срок, дали е в пълен размер и прочие. 
В този смисъл, КОМШИ ЕООД не следи и не носи отговорност дали действително е извършено плащане и дали има действително погасяване на съответния дълг.
При избрана опция “Плати Кеш”, отговорността пред Общото събрание на етажната собственост и всички други трети лица е изцяло на лицето/лицата с домоуправителски акаунти 

6.3. Плащане на такса вход от Потребителите.

Плащането на такса вход е опция в приложението.
Всеки Потребител може да избере дали да плати чрез опцията в Приложението, като паричната сума от всяко извършено плащане се натрупва в Клиентската сметка или да плати директно на съответното лице, оправомощено от Общото събрание да събира от собствениците/ползвателите в етажната собственост, месечни такси за поддръжка и управление на етажната собственост.
Всеки Потребител, след регистрация на индивидуалния си акаунт получава и индивидуално генериран за съответния апартамент абонатен номер. Абонатния номер е уникален идентификатор и бива генериран автоматично. Абонатните номера се използват за идентифициране на Потребителя при плащане чрез EasyPay/ePay.
Незабавно след всяко валидно извършено плащане,  на съответното място относно платилия Потребител ще се появява отметка, че задължението е платено, както и информация за сумата.
В случай, че някой Потребител и/или собственик или ползвател в етажната собственост е платил задължението си директно на лицето, което носи отговорност за събиране на такса вход, то задължението за отбелязване, че съответното задължение е платено, се извършва от домоуправителя, отново с посочване на информация за сумата.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за отбелязване или не отбелязване на информация относно плащане извършено извън Платформата.
За всяко извършено плащане на такса вход чрез Платформата, КОМШИ ЕООД е длъжен да води пълна отчетност и прозрачност.
КОМШИ ЕООД е длъжен да предоставя пълна информация за всички или за част от извършените чрез Платформата плащания, когато това е поискано от домоуправител.

Точка 7.

Предоставяне на обслужващи услуги.

КОМШИ ЕООД не извършва същинските Обслужващите услуги – ремонти, сервизни дейности, почистване, както и други Обслужващи услуги, които могат да бъдат посочени в Платформата.
Обслужващите услуги се извършват от трети лица - физически и юридически, с които КОМШИ ЕООД е партньор.
За извършване на заявка за Обслужващи услуги в Платформата трябва да натиснете бутон “Изпрати сигнал” и  да следвате инструкциите (избиране на търсената обслужваща услуга, от списък с падащо меню, отбелязване на предпочитан срок за извършване на услугата, други пояснителни бележки, както и възможност за прикачване на текстови и снимкови файлове, имащи отношение към търсената услуга, по преценка на Клиента)
След натискане на бутона „Изпрати сигнал“ се счита, че Клиентът, чрез Потребител на Платформата е направил поръчка за изготвяне на подходяща оферта относно Обслужващи услуги. 
Подаването на сигнала, представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с Общите условия на КОМШИ ЕООД и че желае да му се изготви индивидуална оферта за предлаганата услуга. 
С извършването на поръчката, КОМШИ ЕООД може да се свърже със съответния Потребител или със домоуправител по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка. 
Клиентът може да приеме или не изготвената индивидуална оферта. 
Изготвянето на оферта по изпратена от Клиента заявка не обвързва последния и не означава, че е налице сключен договор. 
В подходящ срок, КОМШИ ЕООД изпраща изготвени оферти за обслужваща услуга, по имейл на всички акаунти (всички лица, чиито имейли са предоставени) в Профила на Клиента.
След необходимите вътрешни съгласувания между собствениците в етажната собственост, лицето/лицата с домоуправителски акаунти имат право да приемат някоя от предложените оферти или да откажат всички предложени оферти.
За приемане на дадена оферта, се счита изпращане на потвърдителен имейл от лице/лица с домоуправителски акаунт до КОМШИ ЕООД относно избраната оферта по ясен и недвусмислен начин.
За валидно сключване на съответния договор по предоставяне на обслужващата услуга е необходимо получаване на оферта, изрично приемане на офертата и уведомяване на съответния доставчик на обслужващи услуги, че неговата оферта е приета.  Договорът се счита за сключен, когато КОМШИ ЕООД изпрати до съответния доставчик, потвърдителния имейл за приемане на офертата от съответния Клиент. 
Всеки Потребител с домоуправителски или стандартен акаунт може да “Изпрати сигнал”, но единствено Потребител с домоуправителски акаунт, лице избрано от Общото събрание, може да приема предложената оферта, чрез електронно волеизявление, което валидно да обвързва страните по договора. 
С приемане на предложена оферта, договорът се счита сключен между Клиента и съответния доставчик на услуги.
С получаване от доставчик на изявлението на Клиента, че офертата е приета, се счита че договорът за обслужващата услуга е сключен, че същият има действие между страните и респективно води до права и задължения.
След приемане на изявлението за приемане на офертата, Клиентът получава потвърждение за сключения договор с посочени основни параметри на същия, а именно: страни на договора, предмет договора, срок за изпълнение, цена и начин на плащане.
В зависимост от вида на заявената обслужваща услуга, когато се налага за изготвяне на коректна и цялостна оферта, Клиентът е длъжен да предостави достъп за оглед или допълнителна информация.
В случай, че Клиентът не предостави необходимата информация или достъп за оглед, КОМШИ ЕООД не носи отговорност за некоректна или непълна оферта.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, за КОМШИ ЕООД не възниква задължение за изпълнение на заявката и КОМШИ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугата.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност ако никой от регистрираните в Платформата доставчик на услуги не може или не иска да предложи подходяща оферта.
При невъзможност за предоставяне на обслужваща услуга по начина, по който е заявена от Клиента, КОМШИ ЕООД ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на заявените Обслужващи услуги или коригиране на отделни техни елементи. 

Точка 8.

Цени и начин на плащане на услугите предоставяни по План "Про".

8.1. Цена и начин на плащане на услугите предоставяни от КОМШИ ЕООД.

Всички цени на Услугите са публикувани в интернет страницата на КОМШИ ЕООД.
Всички цени на Услугите са в лева. 
Първоначалния месечен абонамент, се дължи в срок от 5 работни дни от датата на която е активиран Профила на Клиента и след представена от КОМШИ ЕООД фактура.
Месечният абонамент, който Клиентът дължи на КОМШИ ЕООД за предоставените чрез Платформата услуги е фиксиран и се определя индивидуално за всеки Клиент в зависимост от броя на апартаментите в етажната собственост. 
Месечният абонамент за един брой апартамент в етажна собственост е в размер 1.50 (един лев и петдесет стотинки) лева.
Месечният абонамент се дължи за всеки текущ месец и е платим предварително за всеки месец, през който Профилът на Клиента е активен, считано от датата на първоначалната дата на активация на Профила на Клиента.
За дължимият от Клиента месечен абонамент за Услугите предоставяни в Платформата, КОМШИ ЕООД ежемесечно издава електронна фактура на Клиента. 
КОМШИ ЕООД издава електронна фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. 
Фактурата се изпраща по имейл на лицето/лицата с домоуправителски акаунти, на посочените електронни адреси.
Клиентът е длъжен да плати месечния абонамент в срок от 5 работни дни от предоставяне на фактурата.
Клиентът е длъжен да заплати, месечният абонамент до 5 работни дни от предоставяне на фактурата за текущия месец, за който се дължи таксата, чрез опцията „Плати Онлайн” по-горе или чрез паричен превод по следната банкова сметка на КОМШИ ЕООД: IBAN:BG73STSA93000026446990  BIC:STSABGSF.
В случай, че Клиентът на изпълни ликвидно и изискуемо задължение за плащане на месечен абонамент в уговорения между страните срок, КОМШИ ЕООД може да преустанови/ограничи временно достъпът до Платформата, докато текущото задължение за заплащане на месечния абонамент не бъде погасено. Незабавно след такова прекъсване и погасяване на задължението, КОМШИ ЕООД възстановява достъпа до Платформата.

8.2. Цена и начин на плащане на обслужващи услуги, предоставяни от доставчици.

Цените са актуални към датата на заявката на Услугите.
Цената на Услугите, предоставяни от КОМШИ ЕООД не включва цената на Обслужващите услуги.
Цената на Обслужващите услуги, се заплаща допълнително.
Някои Обслужващи услуги са с предварително фиксирани цени. За такива Обслужващи услуги се предоставя оферта по имейл на Клиента, чрез Платформата. За останалите Обслужващи услуги Клиентът ще получи оферта от съответния доставчик на услуги след оглед, когато това е необходимо и в подходящ срок, както е описано по-горе.
Със заявката на Обслужващите услуги с фиксирана цена, както и с потвърждаване на цената на Обслужващите услуга, на допълнителните и необходимите разходи (когато има такива) и срока за извършването им, за които Клиентът е получил оферта от съответен доставчик на услуги, чрез КОМШИ ЕООД и след изпълнение на договора, за Клиента възниква задължение да заплати техните цени.
Заплащането на цената на Обслужващите услуги, както и на допълнителните разходи (например, но не само вложените части, консумативи и други материали) се дължи от Клиента. 
Начинът на плащане на обслужващата услуга може да бъде чрез опция в Приложението „Плати Онлайн“ или извън Платформата директно на доставчика (“Плати Кеш”).
Начинът за плащане се определя в Протокола от Общото събрание.

8.2.1. Плащане на доставчици чрез Платформата.

Плащането по договор с доставчик се извършва чрез Платформата, по реда на т. 8.2. по-горе.
В срок до 5 работни дни от приемане на работата по договора, домоуправител е длъжен да изпрати нареждане за плащане до КОМШИ ЕООД.
Едновременно с нареждането за плащане, се предоставя и приемо-предавателен протокол (сканирано копие)  за свършена работа (в случай, че има такъв), издадена фактура или данни необходими за валидно извършване на плащането. 
В случай, че Клиентът не изпълни това свое задължение изобщо или в посочения срок, КОМШИ ЕООД не носи отговорност за забавено по договор с доставчик плащане.
Клиентът изцяло носи отговорността за обезщетяване на вреди причинени на КОМШИ ЕООД и на доставчика, в следствие на забавяне от негова страна.
Фактурата може да се изпрати от доставчика до Профила на Клиента чрез функционалност на Платформата. В такъв случай, задължението по фактурата се отразява автоматично като „чакащо плащане“/“неплатено“. В такъв случай е необходимо единствено нареждане за плащане от страна Клиента.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност в случай, че Клиентът е приел работата без възражение, но не е изпратил потвърждение за плащане в посочения срок. В такъв случай, отговорността за забавяне в плащането е отговорност на Клиент и същия дължи плащане на обезщетение за забава. 
Фактическото разплащане се извършва със средствата по Клиентската сметка по сметка на съответния доставчик на услуги, след представена фактура и след потвърждение за плащане от Клиента. Потвърждението от Клиента означава, че Клиентът е приел извършената обслужваща услуга без възражение.  С валидно и навременно извършено нареждане за плащане от Клиентската сметка, Платформата отразява задължението като платено. 
В случай, че сумата по Клиентската сметка не е достатъчна за покриване на задължението, КОМШИ ЕООД може да откаже разплащане чрез Платформата.
Когато обслужващата услуга е такава с периодично изпълнение или месечно изпълнение КОМШИ ЕООД извършва фактическото разплащане след предоставяне на фактура от доставчика и нареждане за плащане от домоуправител. 
КОМШИ ЕООД води пълна отчетност за всички извършени плащания и осигурява непрекъснат достъп до дневника на плащанията на всички Потребители.
КОМШИ ЕООД изцяло носи отговорността за извършване на разплащания към трети страни, когато предоставените от страна Клиента, чрез Потребителите с домоуправителски акаунти са предоставили вярна, пълна, точна и навременна информация, съответно потвърждение за плащане на дадена обслужваща услуга.
Клиентът, чрез упълномощените си представители е длъжен да уведоми КОМШИ ЕООД незабавно в случай, че относно извършената работа са налице възражения и че работата не е приета от Клиента изцяло.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за погрешно предоставени от Клиента данни за плащане, довели до забавено или некоректно плащане.
Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента.
Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че КОМШИ ЕООД, съответно доставчик на услуги да получат пълния размер на цената на заявените Услуги и Обслужващи услуги.
КОМШИ ЕООД може да откаже изпълнението на заявена Услуга, ако същият Клиент или свързано с него лице дължи плащането на неизплатени до момента на заявката суми за Услуги или Обслужващи услуги. 
КОМШИ ЕООД не дължи връщане на вече платени суми, дори Клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на Услуга.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не е посочил пълни или точни данни или не получи фактурата по друга причина, за която КОМШИ ЕООД не отговаря.

8.2.2. Плащане на обслужващи услуги извън Платформата. 

В случай, че Клиентът, чрез домоуправител плати на доставчик по сключен чрез КОМШИ ЕООД договор, директно (“Плати Кеш”), без да ползва функционалностите на Платформата, същият се задължава в срок до 3 дни от извършване на плащането да предостави на КОМШИ ЕООД, данни за извършеното плащане.
Клиентът, чрез домоуправител е длъжен да уведоми КОМШИ ЕООД за извършено плащане по договор за сключването, на който КОМШИ ЕООД е посредничил.
Клиентът, чрез домоуправител е длъжен да предостави на КОМШИ ЕООД, всички документи за извършени плащания по съответния договор и протоколи за приемане на извършената работа, когато такива бъдат поискани.
Предоставянето на такива документи става по имейл на посочените адреси. 

Точка 9.

Отговорност на клиента и на отделните потребители.

Клиентът и/или съответния потребител изцяло носи отговорността за легитимността и валидността, с оглед разпоредбите на ЗУЕС, на предприетите действия по заявяване на Обслужващи услуги, приемане на оферти, потвърждения за плащания и други. 
КОМШИ ЕООД не следи за валидността на взетите, от Общото събрание на собствениците в етажната собственост, решения. 
Домоуправителите носят отговорност за верността, пълнотата и законосъобразността на взетите от Общото събрание на етажната собственост решения, както при сключване на договора с Комши ЕООД, така и при приемане на съответна оферта от доставчик на обслужващи услуги. В случай, че решението на Общото събрание е невалидно, незаконосъобразно (при липса на кворум, мнозинство или с порок при свикването му), но домоуправителят го е представил като валидно и законосъобразно пред КОМШИ ЕООД, то същият ще носи цялата отговорност за всички вреди произлезли от невярно представената информация.
КОМШИ ЕООД няма правомощия за изпълнение на управителски функции по отношение на съответната етажна собственост, не следи за легитимност на взети решения и спазване на процедура по свикване на Общо събрание. 
КОМШИ ЕООД не изпълнява управителски функции, по смисъла на ЗУЕС.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за изпълнение на задължения по ЗУЕС. 
Отговорност носят управителите, отделните собственици/ползватели за всички задължения описани в ЗУЕС.
КОМШИ ЕООД единствено предоставя услуги за улесняване на дейността по управление на етажната собственост.
КОМШИ ЕООД, чрез Платформата предоставя услуги, въз основа на данни, информация, предоставени от лица със съответните правомощия и по тяхно изрично нареждане.
Отговорност за въведена информация, данни, извършени нареждания за плащане, приемане на оферти, изцяло носи съответното лице, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, Закон за задълженията и договорите, Закон за защита на личните данни и др.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форсмажор.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Клиента или друго лице.
Потребителят се задължава да предоставя вярна и пълна информация за Клиента, както и да уведоми КОМШИ ЕООД при всяка промяна в данните, които е предоставил на КОМШИ ЕООД, като в противен случай КОМШИ ЕООД не носи отговорност за, издаване на документи с неверни данни, погрешни плащания или каквито и да е други действия. 
Потребителите носят отговорност за невярно попълване на данни и информация в Платформата. КОМШИ ЕООД не носи отговорност, ако Потребител е попълнил неверни данни при регистрацията или при последващо ползване на функционалности на Платформата, включително ако не може да извърши заявената услуга при грешно попълнени данни за контакт на Клиента и/или на Потребителя.
Потребителят носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия акаунт. Потребителят се задължава да не предоставя достъп до своя акаунт на лица, които не желаят да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице, се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка и изцяло носи отговорността от тези действия. 
КОМШИ ЕООД има право да откаже услуга при съмнения, че Потребителят не е попълнил необходими данни или не отговаря на условията за ползване на услугата (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да ползва или заявява ползването на  услуга и др.).
Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Платформата и данните, предоставени по телефона на КОМШИ ЕООД, за тяхната вярност и пълнота.

Точка 10.

Отказа на клиента.

КОМШИ ЕООД уведомява Клиентите, че по смисъла на чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) потребителят има право на общо основание да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
В конкретния случай обаче Услугите на КОМШИ ЕООД представляват услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от КОМШИ ЕООД. Ето защо на основание чл. 57, т. 1 от ЗЗП Клиентите нямат право на отказ по смисъла на чл. 50 от ЗЗП, по отношение на Услугите на КОМШИ ЕООД.
Клиентът декларира изричното си съгласие и приема, че след започване на ползване на Услуга губи правото си на отказ, независимо дали самият Клиент е извършил активни действия по ползване на Услугата. Клиентът дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Клиентът разбира, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора.

Точка 11.

Отказа на доставката.

КОМШИ ЕООД има право да откаже доставката на заявени Услуги, в случай, че Клиентът и/или Потребители извършат действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Потребителя противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на услуга или стока противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента и/или Потребител, ако последният е предоставил валидни координати. 
КОМШИ ЕООД има право да откаже доставката на заявени Услуги, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
-
Информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;
-
Действията на Клиента могат да увредят КОМШИ ЕООД;
-
Клиентът не е заплатил предходни Услуги, Обслужващи услуги или други дължими суми към КОМШИ ЕООД или трети страни.

Точка 12.

Прекратяване на договора.

12.1. От страна на КОМШИ ЕООД

КОМШИ ЕООД има право да прекрати предоставянето на Услуга временно или постоянно и да преустанови достъпа на Клиента до Платформата, без да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение, в следните случаи:
-
При нарушаване на тези Общи условия или указания за ползване, публикувани в Платформата;
-
Когато Клиентът ползва Платформата в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, указания за ползване, публикувани в Платформата, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие.
-
В случай на нарушение от страна на Клиента на законовите разпоредби или правата на трети лица;
-
По преценка на КОМШИ ЕООД въз основа на настоящите Общи условия.
-
В случай, че Клиентът не заплаща дължимия месечен абонамент за ползване на Платформата.
Във всички случаи Клиентът дължи на КОМШИ ЕООД обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени вследствие на нарушението.
Във всички случаи на прекратяване на договора КОМШИ ЕООД има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Клиента от Сървъра без да дължи предизвестие или обезщетение на Клиента.

12.2. От страна на Клиента

Клиентът има право да прекрати договора с КОМШИ ЕООД незабавно с отправяне на едностранно писмено известие до КОМШИ ЕООД, по поща, чрез куриерска фирма на Адрес за кореспонденция: София 1729, бул. Александър Малинов № 23, ет. 3, офис 7, Търговски център “Сити Пойнт” или на електронен адрес: [email protected]
При прекратяване на договорът Клиентът не дължи заплащане на никакви неустойки, обезщетения или други такси, с изключение на месечния абонамент за съответния месец през който Клиентът е изпратил уведомление за прекратяване на договора.

12.3. Уреждане на финансовите отношения след прекратяване на договора

В случай на прекратяване на договора между Клиента и КОМШИ ЕООД, последният дължи връщане на сумата по клиентската сметка. 
В случай, че за КОМШИ ЕООД възникне задължение за връщане на суми на Клиента от клиентската му сметка, КОМШИ ЕООД е длъжен да направи това в срок не по-дълъг от 10 работни дни. 
В случай, че Клиента има дължими и изискуеми вземания към КОМШИ ЕООД КОМШИ ЕООД има право да удържи нужните за покриване на задълженията суми и след това да върне на Клиента остатъка от клиентската му сметка.
КОМШИ ЕООД възстановява на Клиента сумата по клиентската му сметка, след надлежно отправено за това уведомление и след представено решение на ОС на ЕС.
В уведомлението за прекратяване, Клиентът е длъжен да посочи и банкова сметка, по която да му бъде преведена сумата.

Точка 13.

Права и задължения на страните.

Потребителят разбира и се съгласява, че КОМШИ ЕООД има правото да решава кои действия на Потребителите представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
КОМШИ ЕООД има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата, да забрани използването ѝ от Потребителите, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
Потребителят разбира и се съгласява, че КОМШИ ЕООД има право да преустанови достъпа на Потребителя до Платформата без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Потребителят нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати заявени Услуги или други дължими суми, като в този случай КОМШИ ЕООД не носи отговорност за загуба на данни на Клиента/на Потребителя или други вреди.
Потребителят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват Платформата, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Платформата и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми КОМШИ ЕООД. Ако не е направил това, се счита, че всички действия в профила на Клиента, чрез акаунт на Потребителя са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички Услуги, заявени през профила му.
КОМШИ ЕООД няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети КОМШИ ЕООД за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, вследствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Потребителят.
Характеристиките или цените на Услугите могат да бъдат променени от КОМШИ ЕООД по всяко време.
КОМШИ ЕООД има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите, които предоставя, да променя условията, включително да въвежда изискване за заплащане на Услугите, начина за достъп, регистрация и т.н. КОМШИ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на ограничаване или промяна на Услугите.
КОМШИ ЕООД не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на КОМШИ ЕООД.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н. КОМШИ ЕООД има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги.
КОМШИ ЕООД има право да преустанови предлаганите Услуги временно или за постоянно.
В тези случаи КОМШИ ЕООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

Точка 14.

Рекламации.

Доставчик на услугите носят изцяло отговорността за качественото, навременно и добросъвестно изпълнение на обслужващата услуга, за която има валидно сключен договор.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за качеството на Обслужващите услуги, рекламация, гаранции и др. дейности, свързани с Обслужващите услуги, предоставяни от доставчик на услугите. Отговорността за Обслужващите услуги, вложените части, материали, консумативи и други е изцяло на доставчик на услугите.
Клиентът, чрез легитимния си представител има право да направи рекламация пред КОМШИ ЕООД за Услугите предоставени от КОМШИ ЕООД, когато предоставената Услуга явно не съответства на Услугата, договорена между Клиента и КОМШИ ЕООД.
Рекламацията на Услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на Услугата с договореното.
Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на КОМШИ ЕООД на Адрес за кореспонденция: София 1729, бул. Александър Малинов № 23, ет. 3, офис 7, Търговски център “Сити Пойнт”, представлявано от управителя Георги Иванов Кирчев, включително като се изпрати по куриер, чрез пощенска пратка или по електронна поща [email protected].
При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага документите, на които се основава претенцията: 1. документ за плащане; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията.
Клиентът не може да направи рекламация, ако не бъдат предадени предвидените документи.
Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на Услугите с договора се дължи на действия или бездействия на Клиента или на трети лица.
КОМШИ ЕООД не носи отговорност за Обслужващите услуги, вложени части, консумативи, материали. За тези Обслужващи дейности отговорност носи изцяло съответния доставчик на услуги. Доставчик на услугите предоставят съответната гаранция.
За вложените части, консумативи и други материали се прилагат гаранционните условия на съответния производител.
Всички рекламации за Обслужващите услуги и вложени части, консумативи и други материали следва да се отправят към съответния доставчик на услуги. 

Точка 15.

Авторски права и други права на интелектиална собственост.

Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Клиентите, всички права върху съдържанието на Платформата, принадлежат на КОМШИ ЕООД и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на КОМШИ ЕООД и на императивните разпоредби на българското законодателство.
Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на КОМШИ ЕООД и КОМШИ ЕООД притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности. КОМШИ ЕООД е собственик и на марката КОМШИ ЕООД, на наименованието на уеб приложението, както и на домейна на интернет сайта с всички възможни разширения. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на КОМШИ ЕООД и на императивните разпоредби на българското законодателство.
Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата.
При създаването на профил в уеб приложението Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на уеб приложението, Платформата, продуктите или марките на КОМШИ ЕООД или трети лица.
Потребителят няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителят за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на КОМШИ ЕООД.
Клиентите/ Потребителите получават само право да ползват уеб приложението съгласно обичайното му предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на уеб приложението, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време. В случай на неизпълнение на горните условия, КОМШИ ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на уеб приложението от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.
Търговската марка КОМШИ ЕООД и всички нейни вариации, преводи и транслитерации, както и домейните с това наименование са собственост на КОМШИ ЕООД. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от КОМШИ ЕООД е забранено и се наказва според закона.
Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на КОМШИ ЕООД са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в уеб приложението и/или имат профил в Платформата, като при нарушение КОМШИ ЕООД има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.
В случай на неизпълнение на горните условия, КОМШИ ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента или на трети лица.

Точка 16.

Комуникация с клиента. Уведомяване.

С попълването на данните и координати за връзка Потребителят дава изричното си съгласие КОМШИ ЕООД да ползва всички технически средства за комуникация с Клиента, за които Потребителят е посочил координати за връзка.
Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Потребителя не задължава КОМШИ ЕООД да осъществи контакт с Потребителя.
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в уеб приложението и респективно на електронната поща и другите данни за контакт на Клиента и Потребителите, посочени при регистрацията. 

Точка 17.

Информация за посетители.

Всички посетители на Платформата, независимо дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на КОМШИ ЕООД, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за КОМШИ ЕООД или за трето лице.

Точка 18.

Лични данни.

На интернет страницата е публикувана „Политика за поверителност“. Всички потребители преди регистрацията в приложението са длъжни да се запознаят с условията относно защитата на личните данни.
С предоставянето на лични данни на КОМШИ ЕООД, както и с приемането на настоящите Общи условия, Потребителят потвърждава, че е предоставил данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство, както и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите Услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с него и за изпращане на уведомления за Услугите, предоставяни от КОМШИ ЕООД.
При попълване на данните Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. 
Ако Потребителят е предоставил неверни или непълни данни, КОМШИ ЕООД не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
Потребителят носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
КОМШИ ЕООД има право да изпраща на Клиентите и Потребителите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.
При деактивиране на Профила на Клиента се преустановява достъпа на всички Потребители до неговия профил, както и до услугите, предоставяни чрез Платформата. КОМШИ ЕООД си запазва правото в този случай да съхрани информацията, предоставена от Клиента и Потребителите до този момент. 
КОМШИ ЕООД има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Потребителят дава съгласие за събиране и на други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от КОМШИ ЕООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите. 
Подробно изложение на правата на Клиента във връзка със защитата на личните данни се съдържа в Раздел „Политика за защита на личните данни“.

Точка 19.

Информация и съгласие.

Всеки потребител декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
-
името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на КОМШИ ЕООД;
-
всички характеристики на услугите, предоставяни от КОМШИ ЕООД;
-
цената на услугите с включени всички данъци и такси, както и на пакетите от услуги;
-
начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
-
правото на Клиента да се откаже от услугите;
-
периода, за който цената на услугите е в сила;
-
условията за ползване на услугите;
-
информация за контакт с КОМШИ ЕООД;
-
начина на регистрация и техническите стъпки по сключването на договора за ползване на услугите и тяхното правно значение;
Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на услугите и Обслужващите услуги.

Точка 20.

Приложимо право.

Недействителността на отделни текстове от тези Общи условия не влече  недействителност на целите общи условия.
За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Клиенти.
За неуговорените случаи в тези ОУ се прилага Законът за задълженията и договорите, Закон за управление на етажната собственост.
Всички спорове, свързани с Услугите, предоставяни чрез Платформата, се разрешават от компетентния български съд.
Настоящите Общи условия са приети на 11.04.2020 г.